Z satysfakcją odnotowano, że znaczna grupa zadań długofalowych PIP odnosi się do organizacji rynku pracy, w tym przestrzegania przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych oraz pracy tymczasowej. Wysoko oceniono również działalność prewencyjno-promocyjną inspekcji pracy. Uznano przy tym, że kolejne zadania przypisywane PIP, m.in. związane z kontrolami umów terminowych, wymagają wzmocnienia kadrowego i finansowego urzędu.
Podczas obrad Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła materiał dotyczący oceny skali zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie. Problem przybliżył uczestnikom posiedzenia główny inspektor pracy Roman Giedrojć. Poinformował, że efektem ubiegłorocznych działań inspektorów pracy jest wyegzekwowanie umów o pracę dla 8,1 tys. osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinien zostać nawiązany stosunek pracy. W sumie, w ciągu ostatnich trzech lat inspektorzy PIP wyegzekwowali zawarcie umów etatowych dla 22,3 tys. osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.
Dla zwiększenia efektywności czynności kontrolnych PIP istotne jest dokonanie postulowanych przez inspekcję zmian legislacyjnych. Chodzi m.in. o ustanowienie obowiązku zawierania umów o pracę na piśmie oraz zgłaszania osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego przed rozpoczęciem pracy, oraz stworzenie odrębnej ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia.
Na tym samym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na realizację zwiększających się zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Wskazuje w nim, że mimo wieloletniego braku podwyżek wynagrodzeń pracowników urzędu zakres ustawowych zadań powierzanych PIP oraz innych oczekiwań kierowanych pod jej adresem jest z roku na rok zwiększany. Realna płaca w PIP jest teraz niższa niż przed dekadą i spadła poniżej poziomu z 2004 r. Mając to na uwadze, ROP popiera stanowisko Komisji Krajowej „Solidarność” oraz innych organizacji odnośnie do zapewnienia odpowiedniego finansowania działalności PIP. Postuluje, aby w trakcie prac nad budżetem na rok 2017 zapewnić dla inspekcji pracy środki odpowiadające rozszerzonemu zakresowi powierzonych jej zadań.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.