Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2006-2012 w działaniach mających ograniczyć negatywne skutki stresu zawodowego uczestniczyło ponad 18 tys. pracowników i pracodawców. Ocenę stresogenności cech pracy przeprowadzono w prawie 550 przedsiębiorstwach, oceniając blisko 7 tys. stanowisk pracy. Osobom zainteresowanym problematyką stresu zawodowego udzielono ok. 6 tys. porad.
W 2013 r. PIP prowadziła działania kontrolno-nadzorcze w kilku obszarach dotyczących równego traktowania w ramach kontroli: przestrzegania przez agencje zatrudnienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, w tym wykonywanej przez cudzoziemców. W zeszłym roku PIP zrealizowała m.in. 188 kontroli agencji zatrudnienia, podczas których badano przestrzeganie przez podmioty świadczące tego rodzaju usługi przepisów odnoszących się do równego traktowania i niedyskryminacji.
Ponadto podczas posiedzenia Rada przyjęła stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady.