Zgodnie ze statystykami Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2012-2014 inspektorzy pracy zbadali 27 wypadków przy pracy w kopalniach odkrywkowych, w tym 8 wypadków śmiertelnych, 10 ciężkich i 9 o lżejszych skutkach. Kontrolerzy zajmowali się też 1 wypadkiem śmiertelnym oraz 2 ciężkimi w zakładach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. W 2014 r. wybrane okręgowe inspektoraty pracy prowadziły kontrole w zakresie ograniczenia zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się wydobyciem i przeróbką kopalin mineralnych. Rozpoczęto również pilotażowe kontrole odwiertów w związku z poszukiwaniem węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych.
Ponadto podczas posiedzenia Rada m.in. pracowała nad sprawozdaniem ze swojej działalności w 2014 r. oraz planem pracy na rok bieżący.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.