W umowie o pracę należy określić rodzaj pracy. Rodzaj pracy można określić przez wskazanie zajmowanego stanowiska pracy. Kodeks pracy nie zakazuje wskazania w umowie o pracę dwóch rodzajów pracy lub dwóch stanowisk pracy w ramach jednego stosunku pracy.

Rodzaj pracy podstawą dla ustalenia wynagrodzenia

Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. 
Skoro wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać rodzajowi pracy a pracownik w oparciu o jedną umowę świadczy różne rodzajowo prace, wydaje się, że wynagrodzenie może a nawet powinno być zróżnicowane dla obu zajmowanych stanowisk. A w każdym razie specyfika ta powinna być uwzględniona przy obliczeniu końcowego wynagrodzenia pracownika.
W wyroku z dnia 15 kwietnia 1977 r., I PZP 4/77, LEX nr 14374, Sąd Najwyższy stwierdził, że "nie narusza przepisów prawa umowne ustalenie przez uczestników stosunku pracy jego treści w ten sposób, że przez określoną ilość godzin normalnego wymiaru czasu pracy na dobę pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz zakładu pracy jednego oznaczonego rodzaju pracy, a przez pozostałe godziny czasu pracy innego oznaczonego rodzaju pracy. W myśl zasady wyrażonej w art. 78 k.p. wynagrodzenie pracownika powinno odpowiadać przede wszystkim rodzajowi wykonywanej pracy. Ustalenie rodzaju pracy stanowi podstawę do określenia należnego za nią wynagrodzenia w ramach obowiązujących przepisów płacowych. Jeżeli więc uzgodniono wykonywanie pracy rodzajowo różnej i opłacanej godzinowo według odmiennych stawek, to specyfikę tego zróżnicowania należało uwzględnić w ustaleniu wysokości stawki wynagrodzenia mającej obowiązywać za cały czas pracy."
W tym zakresie pracodawca powinien jednak ściśle ewidencjonować godziny przepracowane na każdym ze stanowisk.