W bieżącym roku przygotowana zostanie nowa ustawa o dożywianiu, wspierająca realizację zadań własnych gminy, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Planowane są także zmiany dotyczące funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej.

Wprowadzenie w zakresie dożywiania rozwiązań w formie ustawy będzie bardziej stabilne, zarówno z punktu widzenia gmin, jak i obywateli. Pozwoli wprowadzić nowe rozwiązania np. w zakresie wsparcia gmin w doposażeniu lub tworzeniu punktów umożliwiających dożywianie w placówkach oświatowych, które nie dysponują stołówkami – czytamy na stronie MRPiPS.

Duże nowości czekają ośrodki pomocy społecznej. Wprowadzenie nowego modelu ośrodka, w którym oddzielona zostanie praca socjalna od wypłaty świadczeń pieniężnych ma być pierwszym krokiem. Odciąży to pracowników socjalnych od pracy administracyjnej i zmniejszy liczbę osób, z którymi mają pracować..

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 15 stycznia 2016 r.