Pracownik pracuje w systemie równoważnego czasu pracy gdzie wymiar dobowy przedłużono do 12 godzin. W harmonogramie oznaczono dni wolne wynikające z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, jak również oznaczono dni harmonogramowo wolne równoważące pracę 12-godzinną. Pracownik przyszedł do pracy w dniu harmonogramowo wolnym na 12 godzin.
Jaki dodatek należy wypłacić za nadgodziny?
Czy dzień harmonogramowo wolny od pracy traktujemy tak samo, jak dzień wolny wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy?
Czy za pracę ponad 8 godzin w tym dniu należy wypłacić dodatek 50%, czy też za 12 godzin 100%?

Praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy jest rekompensowana na zasadach ogólnych, a więc odmiennie niż praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Pracę w takim dniu można zrekompensować bądź czasem wolnym od pracy bądź dodatkowym wynagrodzeniem.


Praca przez pierwsze 12 godzin stanowi tu przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (w równoważnym czasie pracy normą dobową jest 12 godzin), za które należy wypłacić pracownikowi normalne wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem.
Od 1 stycznia 2004 r. za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości:
100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w:
nocy,
niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy lub
50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określone powyżej - art. 1511 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p.
100% dodatek przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do 50% lub 100% dodatku (art. 1511 § 2 k.p.).
Praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana, w miejsce dodatkowego wynagrodzenia, czasem wolnym od pracy.
Udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych może mieć miejsce albo na wniosek pracownika albo bez tego wniosku, z inicjatywy pracodawcy.
Od 29 listopada 2002 r. pracodawcy mogą rekompensować pracownikom pracę w godzinach nadliczbowych, bez ich wniosku. W takim przypadku czasu wolnego udziela się w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, co nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Termin czasu wolnego udzielonego z inicjatywy pracodawcy powinien przypadać nie później niż do końca danego okresu rozliczeniowego (art. 1512 § 2 k.p.).
Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy nie może powodować obniżenia należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu.
Godziny pracy nadliczbowej, zrekompensowane czasem wolnym, są wliczane do rocznego limitu godzin nadliczbowych.