Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Do rejestru wypadków przy pracy wpisuje się zdarzenia uznane lub nieuznane za wypadek przy pracy oraz zdarzenia uznane lub nieuznane za wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy.

Wypadek przy pracy

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) - dalej u.u.s.w.p. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz (tj. uszkodzenie tkanek ciała lub narządów wskutek działania czynnika zewnętrznego) lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w u.u.s.w.p., traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

Dochodzenie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe w ww. przypadkach prowadzi się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.w.p. Postępowanie obejmuje czynności, których celem jest m.in. dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia (pkt 7 protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku - uznania zdarzenia za wypadek lub nie). Dokumentem finalnym dochodzenia jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, którego wzór znajduje się rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298).

Rejestr wypadków przy pracy

Zgodnie z § 16 r.u.o.w.p. pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Rejestr wypadków przy pracy zawiera: 

 • imię i nazwisko poszkodowanego; 
 • miejsce i datę wypadku;
 • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego;
 • datę sporządzenia protokołu powypadkowego;
 • stwierdzenie,
 • czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
 • datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy;
 • liczbę dni niezdolności do pracy; 
 • inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.