Rada zaleciła m.in., aby w planie działań wieloletnich PIP zostały uwzględnione kontrole zatrudniania osób młodych i o krótkim stażu pracy u danego pracodawcy, a także osób w wieku przedemerytalnym w kontekście wydłużania aktywności zawodowej. Inspekcja powinna wprowadzić do planu działania prewencyjno-kontrolne obejmujące zagadnienia związane z nowymi zagrożeniami, w tym nanomateriałami. Rada zasugerowała, aby zakres kontroli w firmach budowlanych rozszerzyć o bhp przy pracach w wykopach i na wysokości oraz podczas wykonywania robót przez podwykonawców. PIP powinna także zwrócić uwagę na bezpieczeństwo użytkowania butli gazowych, uwzględnić problematykę warunków pracy w magazynach wielkopowierzchniowych oraz zwracać szczególną uwagę na właściwe oświetlenie stanowisk pracy.
Rada Ochrony Pracy zapoznała się także z materiałem inspekcji pracy na temat zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Działania prewencyjne PIP w tej dziedzinie przedstawił Dariusz Korczak, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.
Stwierdził, że celem wieloletniego programu PIP zapobiegania negatywnym skutkom stresu i innych czynników psychospołecznych w miejscu pracy, rozpoczętego w 2006 r., było uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń związanych z przeciążeniem psychicznym oraz stresem. Przedsiębiorstwa, które zgłosiły gotowość podjęcia działań prewencyjnych, były wspierane przez inspekcję pracy w identyfikacji przyczyn stresu - ocenie stresogenności cech pracy oraz zastosowaniu metod służących aktywnemu przeciwdziałaniu negatywnym jego skutkom. Łącznie w latach 2006-2011 działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz szkoleniowymi PIP objęto ok. 21 tys. osób. Do pomiaru stresogenności cech pracy przystąpiło 455 podmiotów.
W roku bieżącym Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje działania dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu, prowadząc kampanię informacyjną „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą”. Jest ona realizowana w nurcie ogólnoeuropejskiej kampanii Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy.