Rada podkreśliła, że działania PIP w roku sprawozdawczym były prowadzone zgodnie z przyjętym wcześniej programem, który uzyskał akceptację ROP oraz sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Na podstawie analizy „Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku” oraz dyskusji podczas plenarnego posiedzenia Rada uznała za celowe m.in. przeprowadzenie kompleksowej analizy przyczyn utrzymującej się tendencji spadkowej liczby układów zbiorowych w Polsce, rozwijanie zróżnicowanych form promocji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy oraz branżowych programów przeciwdziałania wypadkom przy pracy na wzór „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Zaleciła inspekcji pracy zintensyfikowanie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz jego ewidencjonowaniu - ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego oraz ochrony zdrowia, a także zintensyfikowanie monitorowania legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wskazała na potrzebę popularyzacji w środkach masowego przekazu dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podjęcia skuteczniejszych działań zapobiegających utrudnianiu Państwowej Inspekcji Pracy wykonywania czynności służbowych.

Uznała, że należy: udoskonalić system postępowania powypadkowego w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, opracować system, który ujmie całościowo łączny czas pracy świadczonej przez poszczególnych pracowników wielu podmiotom, podjąć bardziej zdecydowane działania wobec naruszających prawo agencji zatrudnienia. Inspekcja pracy powinna ponadto kontynuować działania kontrolne u pracodawców w odniesieniu do niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzeń i zintensyfikować działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy nowoprzyjętych pracowników.

Jednocześnie Rada zawnioskowała w stanowisku o przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy większych środków finansowych, które umożliwiłyby jej rozwój i intensyfikację działań.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 9 lipca 2015 r.