Rada Ochrony Pracy o ryzyku wypadków przy pracy

Obszary o największym ryzyku wypadków przy pracy i przestrzeganie przepisów bhp były jednym z tematów posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy w dniu 26 sierpnia 2014 r. Tematem sesji był również program wsparcia z funduszu wypadkowego poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka.

Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2011-2013 inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 6 tys. postępowań związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Informacje uzyskane w ramach kontroli PIP stanowiły podstawę do planowania i przeprowadzania działań kontrolno-nadzorczych w branżach o wysokim ryzyku wypadków przy pracy.

Wspólne działania na rzecz ograniczania liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka realizują Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o finansowane lub współfinansowane z obsługiwanego przez ZUS funduszu wypadkowego m.in. kampanie informacyjne, specjalne programy prewencyjne dla pracodawców, szkolenia i publikacje.

Ponadto podczas posiedzenia Rada przyjęła stanowisko w sprawie czynników psychospołecznych w środowisku pracy, w tym dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego i związanego z nimi ryzyka zawodowego.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.