"Rada Dialogu Społecznego będzie nowym forum trójstronnej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Działania Rady powinny zapewnić warunki sprzyjające prowadzeniu dialogu społecznego. Ma temu służyć zmieniona formuła prawna, lepiej dostosowana do współczesnych warunków i spełniająca oczekiwania wszystkich partnerów społecznych" - napisano w komunikacie CIR.

Czytaj: Projekt o Radzie Dialogu Społecznego uległ zmianie

 

Służby informacyjne rządu wyjaśniły, że konieczność powstania nowego forum współpracy sygnalizowane było zarówno przez partnerów społecznych, związki zawodowe i organizacje pracodawców, jak i stronę rządową.

Zgodnie z projektem w pracach Rady będą mogli uczestniczyć (z głosem doradczym) przedstawiciele prezydenta, prezesa NBP oraz prezesa GUS. Do udziału w pracach Rady (z głosem doradczym) mogą być zapraszani przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, które nie spełniają kryteriów reprezentatywności oraz przedstawiciele organizacji społecznych i zawodowych. Powstaną także Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego (WRDS).

Wśród zadań Rady znajdzie się m.in. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk. "Podobnie jak obecnie, każda ze stron będzie mogła wnieść pod obrady Rady sprawy o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym, jeżeli uzna, że ich rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego, rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu dobrobytu, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz spójności społecznej" - napisano w komunikacie.

Strony pracowników i pracodawców Rady będą opiniować projekty i założenia do projektów ustaw oraz projekty aktów prawnych wniesionych przez Radę Ministrów. "Termin na wyrażenie opinii to 30 dni od dnia przekazania projektu. Ze względu na ważny interes społeczny – termin ten może być skrócony do 21 dni" - wyjaśniono.

Jeżeli rząd nie uwzględni opinii lub dokona istotnych zmian w stosunku do opiniowanego projektu – będzie musiał poinformować o tym Radę i przedstawić swoje stanowiska w uzasadnieniu do projektu przedkładanego Sejmowi.

Strony pracodawców i pracowników reprezentowanych w Radzie będą mogły przedstawiać wspólnie uzgodnione projekty legislacyjne (wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji). Będą też miały możliwość skierowania wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego do podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie aktu normatywnego, dotyczącego spraw pozostających w gestii Rady.

"Przedstawiciele strony pracowników i pracodawców otrzymali również możliwość podjęcia uchwały o wystąpieniu przez przewodniczącego Rady do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w przypadku zaistnienia rozbieżności w wykładni prawa" - dodano.

Projekt utrzymuje możliwość zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy albo porozumień, określających wzajemne zobowiązania stron (tak jak to określały przepisy dotyczące Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych).

Zgodnie z projektem w składzie Rady strony pracowników i pracodawców będą reprezentowane przez taką samą liczbę przedstawicieli. Liczbę przedstawicieli strony rządowej będzie ustalał premier. Prawo powołania i odwołania członków Rady Dialogu Społecznego projekt daje prezydentowi, a wskazania członków rady – związkom, pracodawcom i premierowi. Funkcja przewodniczącego obsadzana ma być naprzemiennie przez związki, pracodawców i rząd. Jego kadencja ma trwać rok.

Funkcja przewodniczącego będzie pełniona rotacyjnie – naprzemiennie przez przedstawiciela każdej z trzech stron. Kadencja przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego będzie trwała rok. Posiedzenia Rady będą jawne.

Projekt przewiduje, że każdego roku Rada ma określać swój program działania z uwzględnieniem sytuacji społecznej i gospodarczej kraju oraz wskazaniem zagadnień priorytetowych dla rozwoju i trwałości dialogu społecznego. Program powinien zostać przekazany rządowi do 20 lutego każdego roku.

Rada Dialogu Społecznego zastąpi funkcjonującą od 2001 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Obecna Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych ma działać do czasu powołania pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego.

Pierwszą wersję projektu ustawy o RDS zaprezentowano na spotkaniu u prezydenta w październiku 2013 r. Związki zawodowe przygotowały go po tym, jak w dwa lata temu - 26 czerwca 2013 r. zawiesiły prace w Komisji Trójstronnej, uznając, że dialog w Komisji jest pozorowany, a rząd nie bierze pod uwagę ich postulatów. Potem własny projekt przedstawili pracodawcy, a następnie wspólny zespół wypracował jednolity tekst, przedstawiony przez związki i pracodawców rządowi.

Według oceny skutków regulacji koszt wprowadzenia ustawy w życie wyniesie rocznie w kolejnych latach od 2,4 do 2,9 mln zł. Planowana ustawa miałaby wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Gotowy jest też projekt regulaminu Rady, precyzujący zasady jej działania, pracy prezydium, funkcjonowania dziewięciu zespołów problemowych i wynagradzania jej członków oraz informowania o pracach Rady. (PAP) ​