Odpowiedź: powiatowy urząd pracy będący jednostką budżetową powinien rozliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne należne za dany miesiąc w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Dotyczy to zarówno składek za pracowników powiatowego urzędu pracy, jak i składek za bezrobotnych.

Uzasadnienie: stosownie do art. 47 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., płatnik składek, który jest jednostką budżetową, przesyła do ZUS deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Należy przy tym zauważyć, że przepisy u.s.u.s. nie dokonują w tym zakresie rozróżnienia pomiędzy pracownikami jednostki budżetowej, a innymi ubezpieczonymi, za których jednostka budżetowa jako płatnik składek rozlicza i opłaca składki. Powiatowe urzędu pracy działają jako jednostki budżetowe, co oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne należne za dany miesiąc powinny rozliczać i opłacać w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Odnosi się do zarówno do składek za pracowników powiatowego urzędu pracy, jak i składek za bezrobotnych.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych