"Należy pamiętać, że pracodawca, który utworzy przyzakładowy żłobek, klub dziecięcy lub przedszkole oprócz kosztów ponoszonych na jego funkcjonowanie może także swojemu pracownikowi udzielić ulgi w opłatach za pobyt dziecka w tej placówce, lub przyznać mu dofinansowanie w związku z umieszczeniem dziecka w przedszkolu prowadzonym przez inny podmiot, jeśli nie prowadzi własnej placówki" - napisano w uzasadnieniu do projektu 

opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj: Urlop rodzicielski zastąpi żłobki

 

Resort finansów zauważył, że w przypadku pracowników, którzy mają dzieci w wieku do pięciu lat, istotnym problemem w pogodzeniu życia zawodowego z prywatnym jest konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem w godzinach pracy. Według MF optymalnym w takim przypadku rozwiązaniem jest zapewnienie dziecku opieki w pobliżu miejsca pracy.

"Z punktu widzenia pracownika pożądanym byłoby, gdyby opiekę taką zapewniał sam pracodawca, tworząc przyzakładowe żłobki i przedszkola. Działania pracodawców w tym zakresie powinny być stymulowane przez państwo. Stanowią one element odpowiedzi państwa na zjawiska związane z kryzysem demograficznym (malejąca liczba urodzin dzieci, ujemny przyrost naturalny)" - uważa MF.

Ministerstwo zaznaczyło, że zgodnie z ustawą o PIT świadczenie otrzymane przez pracownika od pracodawcy stanowi przychód ze stosunku pracy. Wskazano, że skoro jednym z priorytetów rządu jest pomoc dla rodzin z dziećmi, zasadne jest wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymanych od pracodawców w związku z pobytem dzieci pracowników w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu. Zwolnienie to miałoby wynieść nie więcej niż 300 zł miesięcznie na każde dziecko.

W projekcie przewidziano wprowadzenie możliwości zaliczania przez przedsiębiorstwo do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na utworzenie zakładowej placówki. Będą to zarówno koszty o charakterze inwestycyjnym tj. np. na wybudowanie budynku żłobka, czy nabycie środków trwałych wykorzystywanych w danej placówce, jak też inne koszty poniesione na etapie tworzenia placówki.

Poza tym pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki w kwocie nie większej niż 300 zł miesięcznie na każde dziecko z tytułu prowadzonego żłobka, czy dopłat dla pracowników, których dzieci chodzą do innych przedszkoli. Ministerstwo Finansów planuje, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Resort oszacował w Ocenie Skutków Regulacji, że koszt utworzenia nowego miejsca dla jednego dziecka w żłobku to ok. 50 tys. zł, a w przedszkolu ok. 30 tys. zł. W ten sposób wyliczono, że w ciągu najbliższych pięciu lat zmiany będą kosztować budżet w sumie ok. 914 mln zł, a samorząd terytorialny 332 mln zł.

"Planowane rozwiązania powinny pozytywnie wpłynąć na rynek pracy. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach przyzakładowych wiązać się będzie z koniecznością zatrudnienia odpowiedniego personelu. Ponadto zapewnienie instytucjonalnej opieki nad dziećmi powinno wpłynąć pozytywnie na aktywizację zawodową młodych osób, ułatwiając im możliwość łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dziecka. (PAP)