Przyjmujący zakład nie musi mieć świadectwa zawodowego
\

Od niedzieli, tj. 10 sierpnia br., zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która wprowadza ułatwienia polegające na wyłączeniu obowiązku posiadania świadectwa zawodowego przez osoby przyjmujące zakłady wzajemne oraz osoby prowadzące kolektury gier liczbowych.

Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) doprecyzowano, dodając art. 24 ust. 2 pkt 5, iż obowiązek posiadania świadectwa zawodowego nie dotyczy osób przyjmujących zakłady wzajemne oraz prowadzących kolektury gier liczbowych. Jednocześnie w celu utrzymania odpowiedniej jakości usług świadczonych przez osoby przyjmujące zakłady wzajemne i osoby prowadzące kolektury gier liczbowych dodano nowy przepis art. 24a, wprowadzający obowiązek odbycia szkolenia z zakresu dotyczącego przepisów o grach hazardowych przez te osoby, które do tej pory zobowiązane były do uzyskania świadectwa zawodowego oraz świadectwa uznanego za równoważne. Zarówno podmiot wykonujący monopol państwa, jak i podmiot urządzający zakłady wzajemne obowiązani są wydać uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Natomiast osoby, które ukończyły to szkolenie, są obowiązane umieścić zaświadczenie o odbyciu szkolenia, w widocznym miejscu, w kolekturze gier liczbowych oraz w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych. Konsekwencją wprowadzonych zmian jest uchylenie art. 25 ust. 6 oraz wykreślenie w art. 25 w ust. 7 wyrazów "albo uznanie świadectwa, o którym mowa w ust. 6,". Należy wskazać, że zmiany w ustawie o grach hazardowych nie dotyczą zwolnienia z obowiązku posiadania świadectw zawodowych osób pełniących określone funkcje lub zajmujących określone stanowiska związane z nadzorowaniem gier hazardowych. Instytucja świadectw równoważnych dotyczy osób bezpośrednio prowadzących grę (kolektorów), na co wskazuje program szkoleń przedstawiany ministrowi finansów, zgodnie z art. 25 ust. 6. W związku z powyższym, tak jak dotychczas, osoby pełniące określone funkcje lub zajmujące określone stanowiska związane z nadzorowaniem gier hazardowych, w podmiocie prowadzącym działalność w zakresie gier objętych monopolem państwa, są obowiązane uzyskać świadectwo zawodowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. O wydanie świadectwa zawodowego dla ww. kręgu osób występuje podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa.

W związku z tymi zmianami należało dokonać odpowiednich dostosowań w przepisach ustawy, dotyczących opłat za wydanie świadectwa zawodowego. I tak w art. 68 ust. 1 pkt 3 wykreślono wyrazy "albo uznanie za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w art. 25 ust. 6" oraz w ust. 4 pkt 2 wyrazy "albo organ uznający za równoważne z nim świadectwo, o którym mowa w art. 25 ust. 6". Natomiast w art. 69 ust. 2 pkt 2 lit. a wykreślono z katalogu opłat dla stanowisk lub funkcji, z którymi wiąże się obowiązek bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej - przyjmujących zakłady wzajemne, a w ust. 3 wykreślono fragment dotyczący opłat za uznanie za równoważne ze świadectwem zawodowym świadectwa wydanego przez wyspecjalizowaną jednostkę, o której mowa w art. 25 ust. 6.

Ponadto wprowadzono przepis przejściowy (art. 35 ustawy zmieniającej), zgodnie z którym osoby posiadające świadectwa zawodowe lub świadectwa uznane za równoważne ze świadectwami zawodowymi nie mają obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 24a, do czasu upływu ważności świadectwa. W ciągu 4 miesięcy od dnia upływu ważności świadectwa zawodowego lub świadectwa uznanego za równoważne ze świadectwem zawodowym osoby prowadzące kolektury gier liczbowych oraz osoby przyjmujące zakłady wzajemne obowiązane są odbyć szkolenie, o którym mowa w art. 24a.

Michał Malinowski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r.