Odpowiedź: zgodnie z art. 1821a k.p. bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Przepisy k.p. nie wiążą prawa do urlopu rodzicielskiego z wymogiem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ustawodawca nie przewidział też możliwości odwołania pracownika z urlopu rodzicielskiego, czy też skrócenia tego urlopu na podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy. W świetle powyższego fakt, iż dziecko pracownicy zostało przyjęte do żłobka, nie stanowi przeszkody do kontynuowania urlopu rodzicielskiego.