Ustawa skierowana jest do przedsiębiorców, twórców i artystów oraz wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, których zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne powstało między styczniem 1999 r. a lutym 2009 r. Adresatem nowej ustawy są te podmioty gospodarcze, które w wyniku zadłużenia zostały zlikwidowane przed 1 września 2012 r. Mowa o osobach prowadzących firmę na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

ZUS umorzy należności, jeśli płatnik składek złoży stosowny wniosek w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy. To z kolei nastąpi po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.
Abolicją mogą być objęte nie tylko długi z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ale również nieopłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres
oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Oprócz tego, płatnik składek może liczyć na umorzenie należności, które do dnia wejścia w życie ustawy zostały rozłożone na raty i nie zostały opłacone do dnia złożenia wniosku o umorzenie. Należności te podlegają wyłączeniu z umowy o rozłożeniu należności z tytułu składek na raty.
 
Jeśli jednak ZUS wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub o wysokości zadłużenia z tytułu składek na te ubezpieczenia po wejściu w życie tej ustawy, dłużnik będzie miał 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia na złożenie podania o umorzenie tej zaległości (chyba że termin 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy okaże się dłuższy i przez to korzystniejszy).
Abolicja składkowa dotyczy tylko długów związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Nie będą nią objęte składki, których nie można umorzyć – np. za zatrudnionych pracowników. Jeśli przedsiębiorca ma dług z tego tytułu, jest on przesłanką negatywną decyzji o umorzeniu składek związanych z płatnikiem. Przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać o abolicję, jeśli ZUS na jego wniosek rozłoży mu te nieumarzalne należności na raty.

Umorzenie składek będzie miało konsekwencje w świadczeniach emerytalnych. Okresy, za które ZUS umorzy zaległości nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury czy renty z ubezpieczeń społecznych ani innych świadczeń, do których prawo zależy od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.