Aby nabyć podpis elektroniczny, trzeba się liczyć z wydatkiem co najmniej 300 zł. Nie każdy jest więc zainteresowany zakupem. Z danych ZUS wynika, że aktywnych bezpiecznych podpisów jest tylko 270 tys., natomiast płatników, którzy mogliby w ten sposób kontaktować się z ZUS - 1,7 mln.

ZUS-owi chciał pomóc Ministerstwo Finansów przez wprowadzenie e-deklaracji. Kontakt elektroniczny z ZUS miał się odbywać alternatywną drogą: przez Elektroniczny Urząd Podawczego (EUP) . Jednak przez 3,5 lata funkcjonowania tej platformy złożono w ten sposób tylko ok. 116 tys. wniosków.

Tą drogą można bowiem składać wnioski, które wysyła się incydentalnie, a które nie są potrzebne do regularnego kontaktu z urzędem. Elektroniczny Urząd Podawczy przyjmuje bowiem jedynie dziesięć formularzy.

Są to m. in.: wniosek płatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Płatnik potrzebuje go jednak wtedy, gdy startuje w przetargu albo chce dostać kredyt w banku. Za pomocą platformy można też  składać wnioski związane z zaległościami składkowymi wobec ZUS, a które zmierzają do „wyprostowania” sytuacji płatnika. Są to: wniosek o umorzenie należności z tytułu składek, o odroczenie terminu płatności składek, o układ ratalny.

Tą drogą można tez ubiegać się o wydanie przez ZUS dokumentów o charakterze informacyjnym. Można więc wnioskować o wydanie informacji o stanie indywidualnego konta emerytalnego w ZUS osoby ubezpieczonej, a w razie niezgodności z informacjami wynikającymi z RMUA – rozpocząć postępowanie reklamacyjne. Po złożeniu wniosku przez platformę podawczą ZUS może wydać potwierdzenie zgłoszenia danej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o udostępnić program Płatnik.

Kontaktując się z ZUS przez Internet bez konieczności wykupywania bezpiecznego podpisu elektronicznego płatnik może uzyskać informację o tym, czy została już przekroczona roczna granica podstawy wymiaru składek, a jeśli okaże się że składki zostały niepotrzebnie nadpłacone – wnioskować o ich zwrot.  Korzystając z pomocy EUP można też złożyć wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów.

Atutem Elektronicznego Urzędu Podawczego jest łatwość i wygoda w korzystaniu. Przypisanie numeru do konkretnego wniosku i potwierdzenie złożenia dokumentu Urzędowym Poświadczeniem Odbioru powoduje, że można w każdej chwili sprawdzić na jakim etapie wniosek jest rozpatrywany.

ZUS zapowiada, że EUP będzie się rozwijał. Już w pierwszej połowie 2011 r. będzie można tą drogą przekazywać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe związane z rejestracją działalności gospodarczej, a także zgłaszać do ubezpieczeń pracowników i przesyłać dokumentację rozliczeniową. Nadal jednak najbardziej popularną drogą załatwiania spraw z ZUS-em jest sposób tradycyjny.