Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym zakresie jest niezbędna w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach rodzicielskich, która przewiduje prawo do otrzymywania świadczenia rodzicielskiego dla m.in. bezrobotnych, studentek, pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W efekcie wejścia w życie przywołanej regulacji osoba prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca jednocześnie zasiłek macierzyński, którego wysokość podwyższona zostanie do wysokości świadczenia rodzicielskiego podlegałaby obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej, natomiast osoba, która nie wykazuje i nigdy nie wykazywał żadnej aktywności zawodowej nie byłaby objęta takim obowiązkiem. W takiej sytuacji zasadne jest podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zrównania sytuacji prawnej osób prowadzących działalność gospodarczą z osobami nie wykazującymi żadnej aktywności zawodowej, tak aby nie znalazły się one w potencjalnie mniej korzystnej sytuacji finansowej. Projekt zakłada brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, w przypadku kiedy jego miesięczna wysokość nie przekracza wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Czytaj: Od każdego zarobionego grosza trzeba zapłacić składkę zdrowotną

Ponadto ma on umożliwić dalsze zastosowanie przepisów dotyczących wyliczania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność do momentu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, gwarantującej tym osobom podwyższenie zasiłków do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
Przewidziano także uchylenie zasady, zgodnie z którą przepisu art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie stosuje się w przypadku,  kiedy prawo do zasiłku osoby niebędącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w życie ustawy, a po wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana rodzaju pobieranego zasiłku.
Projekt 3 września 2015 r. został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu.