Stowarzyszenie domagało się udostępnienia przez PKP S.A. informacji publicznej m.in. w zakresie łącznie wypłaconych nagród w spółce w latach 2016-2018 i nagród wypłaconych każdemu z pracowników poprzez podanie danych nagrodzonych, kwot i uzasadnienia przyznanej gratyfikacji. Wniosek oparto o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2019 r., poz. 1429).

PKP S.A. udzieliła odpowiedzi odmownej. Swoje stanowisko uzasadniła tym, że nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Następnie Stowarzyszenie złożyło do WSA w Warszawie skargę na bezczynność. Sąd administracyjny w wyroku z 5 czerwca 2019 r. w sprawie II SAB/Wa 143/19 (LEX nr 2770011) zobowiązał spółkę do rozpatrzenia wniosku.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność pracowników i współpracowników za nieprzestrzeganie procedur związanych z ograniczeniami epidemicznymi >

Odmowa ujawnienia nagród pracowników

Kolejną decyzją spółka odmówiła wnioskodawcy uwzględnienia wniosku w części. PKP S.A. wskazała, że prawo do informacji publicznej jest ograniczone m.in. ze względu na prywatność osób fizycznych, co wynika z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle tego przepisu prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Ograniczenie dostępu do informacji publicznej - projektu budowlanego będącej załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na jego budowę – ze względu na prywatność osoby fizycznej >

 

Małgorzata Iżycka-Rączka, Krzysztof Wojciech Rączka

Sprawdź  
POLECAMY

W decyzji wskazano, że przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wykluczają udostępnienie danych pracowników, którzy nie są funkcjonariuszami publicznymi. Spółka zaznaczyła, że prawo do dostępu do informacji publicznej nie jest absolutne.

Czytaj w LEX: Jawność zarobków osób pełniących funkcje publiczne >

Argumenty Stowarzyszenia

Na wydaną decyzję skargę wniosło Stowarzyszenie. Zdaniem skarżącego, przy wydawaniu decyzji naruszono szereg przepisów w szczególności ustawę o dostępie do informacji publicznej i Konstytucję.

Zwrócono uwagę, że wnioskowana w piśmie informacja nie narusza prywatności osób. Podkreślono też, że w sprawie doszło do ograniczenia prawa do informacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję. WSA uznał, że wydana decyzja naruszała przepisy prawa.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy ze schematami >>


Braki zaskarżonej decyzji

Sąd zaznaczył, że spółka powinna ustalić krąg pracowników, których dotyczy wniosek skarżącej. Po uzyskaniu listy tych osób (i listy ich stanowisk pracy) Spółka powinna poddać analizie charakter wykonywanej pracy przez te osoby, czy realizują one zadania publiczne. Przed uzyskaniem tych informacji spółka nie mogła wydać decyzji odmownej – podkreślił sąd administracyjny. Ponadto, spółka powinna była wskazać na powyższe ustalenia w pisemnych motywach swej decyzji. Należało w szczególności wskazać, które grupy pracowników uzyskały nagrody od spółki w 2018 r. Tego jednak zabrakło. W uzasadnieniu poprzestano na stwierdzeniu, że osoby, których dotyczył wniosek nie posiadają kompetencji decyzyjnych w związku z realizacją zadań publicznych. Tymczasem tego rodzaju mankament uniemożliwia skontrolowanie legalności wydanej decyzji – podkreślił WSA w Warszawie.

Zobacz procedurę w LEX: Wydanie decyzji administracyjnej >

Należało więc uznać, że uzasadnienie decyzji nie spełnia wymagań wyszczególnionych w art. 107 k.p.a. Nie podano tam istotnych dla sprawy ustaleń faktycznych. Zaniechano również oceny tych okoliczności – wskazał sąd administracyjny. W związku z tym koniecznym stało się uchylenie decyzji.

Wyrok WSA w Warszawie z 6 lutego 2020 r., sygn. akt II SA/Wa 2481/19, LEX nr 3015048.