Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek informację sygnalną pt.: „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r.”. Z danych wynika, że w sierpniu w porównaniu z lipcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się minimalnie (o 0,1 proc.). Niewielkie zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w sierpniu 2022 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, a także zakończenia umów terminowych i nie przedłużania ich. - Porównując sierpień 2022 r. do sierpnia 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4 proc., podczas gdy w sierpniu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był niższy i wyniósł 0,9 proc. – podał GUS.

Czytaj również: Lewiatan: Umiarkowany optymizm Polaków w sprawie wynagrodzeń

 

 

Zmiany w przeciętnym zatrudnieniu…

Jak twierdzi GUS, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom, jednak do grudnia 2021 r. nie powróciło do wartości odnotowywanych na początku 2020 r. Od rozpoczęcia 2022 roku widoczny był wzrost przeciętnego zatrudnienia względem poprzedniego miesiąca, z wyjątkiem maja i sierpnia 2022 r. kiedy to odnotowano jego niewielki spadek. W sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o ok. 5,6 tys. etatów.

 

Sprawdź również książkę: Autonomiczne źródła prawa pracy >>


...i wynagrodzeniu

W sierpniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w stosunku do lipca 2022 r. o 2,9 proc, podczas gdy w sierpniu 2021 r. w porównaniu do lipca 2021 r. płace zanotowały mniejszy spadek, wynoszący 0,1 proc.

Zmniejszenie się przeciętnych wynagrodzeń w sierpniu 2022 r. względem lipca 2022 r. spowodowane było wypłatami w poprzednim miesiącu m.in. premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka, a także podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, dodatkowych nagród jednorazowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń). Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007, z czego największy w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 33,6 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 9944,69 zł (miesiąc wcześniej 14975,43 zł), w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiec­two i rybactwo” (o 30,8 proc.) i płacą w wysokości 8241,87 zł (miesiąc wcześniej 11910,56 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 17,1 proc.), gdzie wynagrodzenia zmniejszyły się do 9138,90 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 11020,26 zł).

W skali roku (sierpień 2022 r. do sierpnia 2021 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 12,7 proc. Przed rokiem (sierpień 2021 r. do sierpnia 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnej płacy na poziomie 9,5 proc.

Narastająco w okresie ośmiu miesięcy 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 4,3 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 22,5 proc. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 13,1 proc. Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 11197,51 zł (wzrost o 12,0 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4661,85 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 13,7 proc.).

Czytaj też:

Rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne >>>

Zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców >>>