Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej wyniosło w okresie trzech kwartałów 2015 r. 3869,64 zł i było o 3,4% wyższe niż w 2014 r. (wobec wzrostu o 3,8% w analogicznym okresie 2014 r.).

Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 6,0%), budownictwo oraz informacja i komunikacja (po 5,2%), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,0%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,9%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 4,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,3%), a najniższy – w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,0%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,2%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 2,5%).

Źródło: stat.gov.pl, stan z dnia 4 stycznia 2015 r.