Podczas pierwszego dnia 6. posiedzenia Izby posłowie pracowali nad poselskim projektem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (druk nr 107) złożonym przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Projekt  ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez wzrost liczby osób uczących się, zwiększenie efektywności inwestycji w kapitał ludzki oraz dopasowanie popytu i podaży na rynku pracy.

Projekt zakłada wprowadzenie zestawu prostych i spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą (np. przez firmy szkoleniowe) oraz zwiększenie integracji wszystkich trzech obszarów kwalifikacji.  Proponowane regulacje przewidują utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system kwalifikacji: Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK). ZRK będzie prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwalifikacje będą wpisywane do rejestru na wniosek ministrów odpowiadających za określone gałęzie gospodarki oraz zainteresowanego podmiotu publicznego lub prywatnego. Poza tym projekt wprowadza definicję kwalifikacji. Będzie to zestaw efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone oraz formalnie potwierdzone (przez wydanie dyplomu, świadectwa, certyfikatu). W projekcie rozróżniono następujące kwalifikacje włączone do ZSK: pełne – nadawane wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego (np. świadectwo maturalne) i cząstkowe nadawane m.in. przez firmy szkoleniowe (np. prawo jazdy). Do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK ma służyć Polska Rama Kwalifikacji. Obejmuje ona 8 poziomów (określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się) co umożliwi porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju i w wymiarze międzynarodowym. Poziomy kwalifikacji będą umieszczane na świadectwach, dyplomach i certyfikatach dlatego niezbędna będzie korekta wzorów świadectw i dyplomów polegająca na dodaniu oznaczenia odpowiedniego poziomu PRK. W uzasadnieniu czytamy, iż poza szkolnictwem wyższym i oświatą nadawanie kwalifikacji w Polsce charakteryzuje się ogromną rozmaitością rozwiązań regulacyjnych, co przekłada się na brak podstawowych powszechnie obowiązujących standardów gwarantujących wiarygodność kwalifikacji. W efekcie Polskę na tle innych krajów Unii Europejskiej negatywnie wyróżnia niski poziom kompetencji osób dorosłych, a także stosunkowo niskie zaangażowanie dorosłych Polaków oraz przedsiębiorstw w inwestowanie w kapitał ludzki. Zdaniem wnioskodawców proponowane rozwiązania pozwolą m.in. porównywać możliwe do zdobycia certyfikaty i dyplomy, a tym samym lepiej planować podnoszenie kwalifikacji oraz ułatwią właściwy dobór wykwalifikowanych kadr. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja w przyjętym sprawozdaniu wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami o charakterze doprecyzowująco-porządkującym. Zaproponowała m.in. poprawkę mającą na celu umożliwienie spełnienia wymogów formalnych przez podmioty zagraniczne w przypadku złożenia wniosku o włączenie kwalifikacji cząstkowej do ZSK. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Źródło: sejm.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2015 r.