W czwartek, 11 czerwca sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny skierowała projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw do prac w specjalnie powołanej podkomisji.

Czytaj: Nowe przepisy ułatwią procedurę składania wniosków o świadczenia rodzinne

Projekt, który został przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej, obejmuje również zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o Karcie Dużej Rodziny oraz w Prawie o ruchu drogowym.

Pierwotnie projekt obejmował również zmiany w Prawie bankowym i w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, jednak po konsultacjach MPiPS wycofało się ze zmian w tych ustawach.

Jak podkreśla resort, proponowane zmiany mają m.in. usprawnić proces składania wniosków i przyznawania różnego rodzaju świadczeń. W tym celu wprowadzona ma zostać np. możliwość składania dokumentów przez internet oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ten proces drogą elektroniczną; urzędnicy będą też mogli samodzielnie pozyskiwać informacje z różnego rodzaju rejestrów. Ma to odciążyć osoby wnioskujące o świadczenia socjalne, ponieważ nie będą musiały starać się o szereg zaświadczeń z różnych instytucji. Zmiany umożliwią m.in. funkcjonowanie portalu „Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego".

MPiPS zakłada, że udział formularzy elektronicznych składanych drogą elektroniczną w ogólnej liczbie wniosków w latach 2015-2018 będzie kształtował się następująco: od 1 proc. 2015 r. po kilka procent w latach 2016 i 2017 r., w 2018 r. - 15 proc., w latach 2019-2023 - od 20 do 40 proc., po 45 proc. w 2024 r. Założenia te oparto o szacunki wykonawcy systemu CSJZS ("Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego", w skład którego wchodzą Platforma Integracyjna, Portal Informacyjno-Usługowy, Centralna Baza Beneficjentów) służącego m.in. do składania elektronicznego wniosku o świadczenia oraz komunikacji z systemami teleinformatycznymi podmiotów zewnętrznych, np. ZUS i KRUS.

Projekt krytykowany był m.in. przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz Fundację Panoptykon, którzy wskazywali, że umożliwiając szeroki dostęp do danych osobowych, również wrażliwych, nie zapewnia on odpowiednich gwarancji ochrony prywatności.

Czytaj: Już niebawem korzystne zmiany w świadczeniach rodzinnych

Po konsultacjach pewne zapisy w projekcie zostały zmienione, np. ograniczono zakres danych - w stosunku do planowanych w założeniach - które będą gromadzone w centralnym rejestrze i udostępniane innym podmiotom zaangażowanym w proces przyznawania świadczeń.

Wycofane zostały przewidziane w założeniach zmiany w Prawie bankowym oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych, które zakładały, że pracownicy socjalni będą mogli żądać informacji m.in. od banków. (PAP)