Projekt budowlany zwykle nie odnosi się szczegółowo do kwestii wykończeniowych i aranżacyjnych obiektu budowlanego. Natomiast w zakresie minimalnego zakresu robót, niezbędnego do wykonania w celu oddania obiektu do użytkowania, wytyczne w tym zakresie można znaleźć w art. 59a ust. 2 pr. bud. Przepis ten określa zakres obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. Artykuł 59a ust. 2 pkt 2 lit. d i e pr. bud. stanowi, że organ nadzoru budowlanego sprawdza zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym w zakresie wykonania urządzeń budowlanych oraz zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Przy czym zgodnie z art. 3 pkt 9 pr. bud. przez urządzenia budowlane rozumie się urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.