Wskutek przyjęcia uregulowań zawartych w ustawie nowelizującej następuje odejście od prowadzenia administracyjnej egzekucji należności, pozostawiając w ustawie wyłącznie egzekucję sądową. Celem takiego uregulowania jest usprawnienie procesu dochodzenia od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Czytaj: Będą zmiany w ściąganiu zaległości alimentacyjnych

Uznano także za niewłaściwy podział środków pozyskanych z egzekucji należności między gminę wierzyciela i gminę dłużnika, gdyż nie odzwierciedla to kosztów poniesionych przez każdy z organów właściwych i generuje koszty. Zrezygnowano z uznawania za dochód własny gminy dłużnika 20% kwoty należności, przyjęto natomiast, że należy przyjąć, iż 40% kwoty należności powinno stanowić dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% i odsetki będą stanowić dochód budżetu państwa.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem dwóch artykułów (dotyczących m.in. ustalania prawa do świadczeń), które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.