Podpisana 22 grudnia br. ustawa ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, ale także kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny przenosi na poziom ustawy dotychczas obowiązujące uregulowania, rozproszone w różnych aktach prawnych, realizujące postanowienia uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. poz. 430) w ramach którego uruchomiono pierwszy etap programu Karty Dużej Rodziny.

Oprócz usystematyzowania zasad przyznawania dotychczas obowiązujących udogodnień, ustawa wprowadza nowe rozwiązania takie jak:

1) przyznanie rodzicom oraz małżonkom rodziców z rodzin wielodzietnych ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

2) przyznanie ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,

3) zwolnienie z opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary,

4) przyznanie ulgi w opłacie paszportowej.

Zgodnie z przepisami ustawy uprawnienia przysługujące na podstawie Karty mogą być przyznane przez instytucje podległe właściwym ministrom, ale także przez inne podmioty na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw rodziny.

Podmioty te przed podpisaniem umowy będą podlegały ocenie pod kątem zapewnienia jak najszerszej dostępności, atrakcyjności usług i gwarancji odpowiedniej jakości.

Minister będzie mógł zawrzeć z wojewodami porozumienia w sprawie zawierania umów, a także zlecić, w drodze konkursu ofert, zawieranie umów organizacjom pozarządowym. Koszty związane z zawieraniem umów finansowane będą z budżetu państwa.

Każdy podmiot, który przyzna rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będzie miał prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Znak ten będzie mógł być wykorzystywany w szczególności w materiałach reklamowych lub informacyjnych.

Prawo do posiadania Karty, tak jak dotychczas, będzie przysługiwało członkom rodziny wielodzietnej, za których uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Karta wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Karta będzie wydawana rodzicom na czas nieokreślony. W przypadku dziecka:

1) małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;

2) pełnoletniego – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

4) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5) pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Przyjmuje się, że w programie uczestniczyło będzie docelowo ok. 627 tys. rodzin, z tego do końca 2015 r. 508 tys. rodzin (2,743 mln Kart), a na koniec 2016 r.– 627 tys. rodzin wielodzietnych (tj. 3,385 mln Kart).

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.