Na podstawie powołanego rozporządzenia Prezes Wyższego Urzędu Górniczego został upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8.11.2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 1612), które utraciło moc obowiązywania 1.01.2017 r.