Co do zasady umowę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy zawiera się po to, aby sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
To zazwyczaj jednorazowe sprawdzenie stron. Jednak art. 25 § 3 kodeksu pracy pozwala ponownie dać umowę na okres próbny temu samemu pracownikowi, jeżeli ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy. To także możliwe po upływie co najmniej 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli chętnego przyjmuje się do wykonywania tego samego rodzaju pracy.

 

Terminowe związanie

Tylko wyjątkowo szef zaproponuje podwładnemu bardzo długi terminowy angaż. Co do zasady na czas określony nie może nająć na więcej niż 33 miesiące oraz wręczyć więcej niż trzech takich umów. Tak stanowi art. 25 [1] § 1 k.p. Gdyby nawet doszło do przekroczenia tego okresu i limitu, przy czwartej umowie etatowca traktuje się jako zatrudnionego na mocy umowy na czas nieokreślony.

 

Na zastępstwo

Pracodawcy mogą jednak omijać ten zakaz. Jednym z takich wyjątków jest przyjęcie pracownika w celu zastępstwa w czasie jego usprawiedliwionej absencji lub do wykonywania pracy dorywczej czy sezonowej (art. 25 [1] § 4 pkt 1 i 2 k.p.). Jeśli stały pracownik np. opiekuje się dzieckiem albo długo choruje, na czas jego nieobecności firma da etat innej osobie. Umowa ma zastrzegać, że zawiera się ją do chwili powrotu stałego pracownika do firmy (art. 29 § 1 [1] k.p.).

Pracodawcy nie są tu ograniczeni ani co do czasu trwania takiego kontraktu, ani ilości umów. Oznacza to, że nawet jeśli urlop wychowaczy młodej matki potrwałby 35 miesięcy, jej zastępcę zatrudni się właśnie na taki czas.

 

Badania lekarskie

Co do zasady bez ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych podwładny nie rozpocznie zadań na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 k.p.). W zależności od stanowiska i warunków pracy, takie sprawdzenie stanu zdrowia powtarza się co 2-4 lata. Gdy więc upływa ważność dotychczasowego zaświadczenia medycznego, przełożony kieruje na kolejne badania.

Wstępnych badań lekarskich nie muszą jednak przechodzić przyjmowani ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy.

 

Drugi przypadek zwolnienia z kierowania na wstępne badania dotyczy przyjęcia etatowca przez innego pracodawcę w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, gdy oferowane przez niego warunki odpowiadają tym, które miał on poprzednio.

A to już nie jest takie proste, bo stanowiska pracy nawet z tą samą nazwą nie zawsze są identyczne. Zdaniem adwokata Piotra Wojciechowskiego, dość ryzykowne jest ich porównywanie w różnych firmach, jeżeli w ogóle możliwe. Wiąże się to także z precyzją sporządzania skierowań lekarskich przez byłych pracodawców i umiejętnym ich czytaniem przez kolejnych. - Ryzyko wadliwego porównania starego i nowego stanowiska pracy, w wyniku czego zatrudnionego nie zbada lekarz, choć powinien, w całości obciąża pracodawcę – przestrzega adwokat.

 

Szkolenia BHP

Firma nie może też dopuścić do pracy tego, kto nie ma odpowiednich kwalifikacji do jej wykonywania lub potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP. Dlatego zanim pozwoli rozpocząć obowiązki, organizuje szkolenia wstępne i instruktażowe. Po pewnym czasie zatrudnieni uczestniczą także w kursach okresowych.

Niebawem jednak firmom ubędzie obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla zaangażowanych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

  • Grażyna Ordak