Jaka jest relacja przepisów Kodeksu pracy do pozakodeksowych źródeł prawa pracy? Jakie regulacje stosować w razie zbiegu przepisów powszechnych i resortowych? Czy pragmatykom służbowym zawsze należy przyznawać pierwszeństwo stosowania, a Kodeks pracy traktować uzupełniająco? Odpowiedzi na te pytania zawiera publikacja pt. „Powszechne a szczególne prawo pracy” pod red. Ludwika Florka.

Książka wypełnia swoistą lukę, gdyż nie ma całościowych opracowań dotyczących relacji pomiędzy prawem powszechnym a prawem szczególnym, która jest w wielu przypadkach niejasna.

Przepisy szczególne mogą być mniej korzystne niż przepisy powszechnego prawa pracy. Są one zawarte w ustawach, które mają taką samą moc jak Kodeks pracy czy inne ustawy z zakresu powszechnego prawa pracy. Mogą się też opierać na przepisach wykonawczych, które z mocy upoważnienia ustawowego zawierają inną regulację niż prawo powszechne. Przepisy szczególnego prawa pracy zazwyczaj regulują poszczególne elementy statusu pracowniczego niezależnie od powszechnego prawa pracy, a więc również mniej korzystnie niż przepisy tego ostatniego. W części wyłączają one też stosowanie powszechnego prawa pracy. Relacja pomiędzy prawem powszechnym a prawem autonomicznym jest w dużym stopniu podobna do występującej pomiędzy prawem powszechnym i szczególnym – czytamy w publikacji.

Autorzy monografii w niej zawartych poruszają najtrudniejsze i budzące największe wątpliwości kwestie odnoszące się do stosowania przepisów prawa pracy w razie zbiegu przepisów szczególnych i powszechnych, udzielając odpowiedzi na liczne pytania dotyczące stosowania tych regulacji. Wśród omówionych tematów znalazły się m.in.: zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego do pozaumownych stosunków pracy, czas pracy w pragmatykach urzędniczych oraz w odniesieniu do członków personelu latającego, struktura wynagrodzenia i odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników administracji publicznej. Przegląd poglądów doktryny oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego pozwalają na dogłębną analizę poruszanej problematyki.

Książka powinna być lekturą obowiązkową dla pracowników administracji centralnej oraz terenowej, pracowników szkolnictwa i szkolnictwa wyższego, a także osób zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości. Zawiera ona krytykę zróżnicowania przepisów szczególnych oraz receptę na ograniczenie tego stanu rzeczy, przez co może być pomocna legislatorom.

Książkę można nabyć w księgarni Profinfo.pl >>

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: profinfo.pl, stan z dnia 3 marca 2016 r.