Odpowiedź: prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik niepełnosprawny nabywa po roku pracy liczonego od następnego dnia po zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - dalej u.r.z.n. osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z ww. stopni niepełnosprawności. Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności następuje na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
W przypadku pierwszego urlopu dodatkowego przysługującego pracownikowi niepełnosprawnemu nie stosuje się zasady proporcjonalności. W konsekwencji, niezależnie od tego, kiedy pracownik nabywa po raz pierwszy prawo do urlopu dodatkowego (na początku, w środku, czy na koniec roku kalendarzowego), zawsze przysługuje on w pełnym wymiarze 10 dni (zakładając, że pracownik zatrudniony jest na pełen etat). Natomiast pracownik niepełnosprawny uprawniony do kolejnego urlopu dodatkowego, podejmujący pracę w trakcie roku kalendarzowego, nabywa prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w tym roku.
Jeżeli więc po uzyskaniu orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracownik przepracował rok (w przypadku krótszych okresów zatrudnienia podlegają one sumowaniu), to prawo do pierwszego urlopu dodatkowego (w pełnym wymiarze 10 dni) nabył u poprzedniego pracodawcy. W takim przypadku, podejmując pracę u obecnego pracodawcy i będąc uprawnionym do kolejnego urlopu dodatkowego, w 2013 r. nabył prawo do tego urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w tym roku, tj. 9/12 z 10 dni = 8 dni. Natomiast za 2014 r. pracownikowi przysługuje 10 dni urlopu dodatkowego, zakładając, że umowa o pracę zawarta jest na okres nie krótszy niż do końca roku.