Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) ocena ryzyka zawodowego ze względu na czynniki biologiczne powinna uwzględniać m.in. klasyfikację tychże czynników, rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na ich działanie.
Należy ponadto wziąć pod uwagę skuteczność stosowanych wcześniej środków ochrony indywidualnej i działań profilaktyczno-informacyjnych. Standardową trójstopniowa skala szacowania ryzyka zawodowego została opisana w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Do rozwiązań redukujących ryzyko zaliczyć można np. ograniczenie liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, aktualizowanie instrukcji postępowania z tymi czynnikami (zwłaszcza w razie wypadku lub awarii) oraz zapewnienie bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia i niszczenia odzieży i wyposażenia, które uległo skażeniu czynnikiem biologicznym.
Źródło: Przyjaciel przy pracy 2009, nr 12, s. 15-17, Ryszard Bryła