Odpowiedź: pracownik może wystąpić do pracodawcy wystąpić z wnioskiem o ponowne przeliczenie wynagrodzenia za pracę ze stosunku pracy, jeżeli na podstawie analizy dokumentów stanowiących podstawę do obliczenia wynagrodzenia stwierdzi, iż występują nieprawidłowości.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 85 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., pracodawca ma obowiązek przedstawić pracownikowi do wglądu wszelkie dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.

W przypadku gdy w wyniku analizy przedstawionych dokumentów pracownik będzie miał wątpliwości co do prawidłowości dokonanych rozliczeń może poprosić pracodawcę o wyjaśnienie. A w przypadku potwierdzenia, iż wynagrodzenie zostało naliczone błędnie może zwrócić się z wnioskiem o ponowne przeliczenie wynagrodzenia za pracę.

Należy jeszcze dodać, iż obliczenie wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty jest kwestią techniczno-rachunkową, czynnością faktyczną. Ustalenie wysokości zarobku należy do obowiązków pracodawcy. Pracownikowi przysługuje jednak prawo kontroli prawidłowości wyliczenia należnej mu zapłaty (zob. Kodeks pracy. Komentarz. Autorzy: Florek L. (red.), Celeda R., Gonera K., Goździewicz G., Hintz A., Kijowski A., Pisarczyk Ł., Skoczyński J., Wagner B., Zieliński T., LEX, 2011).

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.