Odpowiedź: w przedstawionym stanie faktycznym pracownik nie naruszył postanowień regulaminu pracy w związku z czym pracodawca nie może rozwiązać z nim stosunku pracy na podstawie art. 52 k.p. Pracownik może korzystać z e-papierosa w miejscu pracy, nawet jeśli w zakładzie pracy obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa e-papieros nie jest wyrobem tytoniowym. W konsekwencji, pracownicy, którzy palą e-papierosy nie naruszają zakazu palenia tytoniu w miejscu pracy.

Uzasadnienie: ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wyraźnie stanowi w art. 5, że pracownik nie może w pomieszczeniach zakładów pracy palić wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem wydzielonych w tym celu palarni. Zgodnie z obowiązującą ustawą e-papieros nie jest jednak wyrobem tytoniowym. Za "wyroby tytoniowe" uważane są wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, w skład których wchodzi tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych z nikotyną (art. 2 pkt 2 u.o.z.). Wskazuje się, że wydychane przez "e-palaczy" powietrze nie zawiera ciał smolistych, a jedynie parę wodną. Dlatego też niektórzy porównują e-papierosa do inhalatora.
W konsekwencji powyższego współpracownicy nie są narażeni na bierne palenie jak w przypadku wyrobów tytoniowych i dlatego e-papierosy nie są objęte zakazem ich stosowania.
Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy brak jest uzasadnienia do zwolnienia pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych skoro z regulaminu pracy jednoznacznie nie wynika zakaz palenia w miejscu pracy również e-papierosa.
Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w przyszłości rekomenduje się wprowadzenie stosownych zmian w regulaminie tak aby uniknąć naruszenia przepisów prawa przy zwalnianiu pracownika.

Pomimo, że e-papierosy nie są szkodliwe dla współpracowników, pracodawca może zakazać korzystania z nich na stanowiskach pracy np. w regulaminie pracy uzasadniając to np. faktem, iż taki wyrób promuje palenie. W takim przypadku pracownik, aby palić e-papierosy, powinien wykorzystywać przerwy przysługujące mu w związku z wykonywaną pracą. Dotyczy to przede wszystkim 15-minutowej przerwy dla pracowników, których czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin (por. art. 134 k.p.). Poza wyznaczonymi przerwami pracownik ma obowiązek znajdować się na stanowisku pracy.