Odpowiedź: nie, jeśli tylko średnia liczba dni pracy w tygodniu nie przekracza 5, praca w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia norm średniotygodniowych nie powstaje.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poźn. zm.) – dalej k.p, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Z przepisu tego wynika m.in. zasada zatrudniania pracowników przez przeciętnie pięć dni w tygodniu, a zatem zasada zapewniania pracownikom średnio w okresie rozliczeniowym dwóch dni wolnych od pracy w tygodniu (niedzieli oraz dnia wolnego wynikającego z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). Dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może przypadać na dowolny dzień tygodnia od poniedziałku do soboty. Tym samym nie ma przeszkód prawnych, aby pracownicy wykonywali swoją pracę od poniedziałku do soboty z zachowaniem zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

W razie wątpliwości dotyczących rozliczenia czasu pracy pracowników i prawidłowego ustalenia wymiaru pracy nadliczbowej wynikającej z przekroczenia średniotygodniowych norm czasu pracy pracodawca może skorzystać z zaproponowanej przez PIP metody ich obliczania.

Według PIP ustalenia liczby godzin nadliczbowych powstałych z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowych norm czasu pracy dokonuje się w następujący sposób:

1) od faktycznie przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym godzin pracy odejmuje się liczbę godzin pracy planowanych na dany okres rozliczeniowy, jeżeli wynik jest dodatni, to

2) od tak uzyskanego wyniku odejmuje się liczbę godzin, które powstały z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy (lub jego przedłużonego wymiaru),

3) otrzymana w ten sposób liczba godzin pracy wyraża liczbę godzin nadliczbowych powstałych z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowych norm czasu pracy, z tytułu której pracodawca ma obowiązek albo udzielić pracownikom czas wolny od pracy albo wypłacić wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek za każdą godzinę takiej pracy. 

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych