Odpowiedź: zgodnie z art. 1821 § 5 i 6 w związku z art. 1821a § 6  k.p. pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

O ile więc przepisy wyraźnie dopuszczają możliwość wykonywania pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego u dotychczasowego pracodawcy, o tyle milczą na temat możliwości łączenia takiego urlopu z pracą u innego pracodawcy.

Należy jednak przyjąć, iż pracownik może w trakcie urlopu rodzicielskiego podjąć dodatkową pracę u innego pracodawcy. Urlop rodzicielski jest uprawnieniem fakultatywnym, co oznacza, że pracownik może, ale nie musi z niego skorzystać. W sytuacji pozostawania w dwóch stosunkach pracy, pracownik może więc skorzystać z urlopu rodzicielskiego u każdego z pracodawców, bądź wnioskować o urlop u jednego pracodawcy a u drugiego w tym czasie wykonywać pracę, lub też u żadnego z pracodawców nie korzystać z tego urlopu. W konsekwencji nie ma podstaw, aby odmawiać pracownikowi prawa podjęcia dodatkowego zatrudnienia, z uwagi na fakt, iż u dotychczasowego pracodawcy korzysta z urlopu rodzicielskiego.