Odpowiedź: pracownica pobierająca zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia nie pozbawia pracownicy prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Uzasadnienie: do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepis art. 1821 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., co oznacza, że pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 1821a § 6 k.p.). Uzasadnione jest zatem stanowisko, że skoro pracownica pobierająca zasiłek macierzyński może wykonywać pracę w ramach stosunku pracy to tym bardziej może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. Możliwość taką przewidują również przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., regulującego zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych. Przepisy te stanowią, że osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia spełniająca jednocześnie warunki do objęcia jej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. W takiej sytuacji wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi tytuł tylko do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 9 ust. 1c u.s.u.s.). Z wykonywaniem pracy na podstawie umowy zlecenia łączy się jednak obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego - art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z. Fakt, że pracownica w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego rozpoczyna wykonywać na rzecz własnego pracodawcy pracę na podstawie umowy zlecenia, nie pozbawia jej prawa do tego zasiłku. Do zasiłku macierzyńskiego nie stosuje się bowiem przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p. (art. 31 ust. 5 u.ś.p.).

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.