Współcześnie – kiedy musimy sprostać wyzwaniom, jakie niosą globalizacja i wolna konkurencja, a stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie kilkunastu procent – głównym celem Kodeksu pracy powinno być zapewnienie odpowiedniego otoczenia prawnego, ułatwiającego tworzenie miejsc pracy. Trzeba również dążyć do tego, aby jak najwięcej osób było zatrudnionych legalnie, w oparciu o przepisy prawa pracy, co ograniczy skalę występujących tu patologii.
Dlatego Kodeks pracy powinien w większym stopniu uwzględniać potrzebę stymulowania zatrudnienia poprzez racjonalizację przepisów. Nieprzyjazne i mało elastyczne regulacje oraz nadmierne obciążenia nakładane na pracodawców to główne przyczyny zjawiska „ucieczki od prawa pracy”. Prowadzi to do większego zainteresowania zatrudnieniem pozapracowniczym i do rozrostu szarej strefy – co ma negatywne konsekwencje zarówno dla rynku pracy, jak i gospodarki. Dlatego też największa i najstarsza organizacja pracodawców w Polsce przedstawiła następujące postulaty.

Więcej: Pracodawcy RP przedstawili postulaty zmian w Kodeksie pracy