Oto 3 obowiązki, o których musisz wiedzieć pracodawco:

1. Niedopełnienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub niedopełnienie ich w terminie podlega karze grzywny.

2. Niezgłoszenie wymaganych danych lub zgłoszenie danych nieprawdziwych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy lub udzielenie w tym zakresie nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia podlega karze grzywny.

3. Umyślne wprowadzenie w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
a) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
b) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

[-DOKUMENT_HTML-]

Pozostałe zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia są odpowiedzią zarówno na postulaty praktyki, nauki, jak i rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, którego orzeczenia w sprawach karnych mają wpływ na procedurę wykroczeniową. Celem nowelizacji jest usprawnienie postępowania m.in. poprzez wyeksponowanie roli postępowania mandatowego, jako trybu najczęściej stosowanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, co ma posłużyć ograniczeniu liczby spraw wpływających do sądów m.in. z tego powodu, że ukarany mandatem nie był w stanie na czas uiścić grzywny nałożonej mandatem zaocznym.

Tutaj znajdziesz cały projekt zmian w Kodeksie wykroczeń >>>