Według nowego brzmienia, nadanego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. poz. 787), przepis § 3 znowelizowanego rozporządzenia stanowić będzie, że pracodawca ustala poziom promieniowania na podstawie pomiarów, wykonywanych zgodnie z przepisami w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a następnie wyznacza poziom ekspozycji w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.
Pracodawca nie rozpatruje promieniowania optycznego jako czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, jeżeli poziom ekspozycji nie przekracza 0,4 wartości MDE, a ekspozycja nie dotyczy pracowników należących do grup szczególnego ryzyka lub nie występują inne czynniki powodujące wzrost zagrożenia pracowników. Pracodawca nie wykonuje działań określonych w ust. 1 albo 2, jeżeli stosuje:
1) lampy użytkowane w oświetleniu ogólnym w przeznaczonych dla nich oprawach oświetleniowych oraz w odpowiedniej odległości od eksponowanych części ciała pracownika lub
2) lampy lub systemy lampowe, zaklasyfikowane do grupy wolnej od ryzyka zgodnie z Polską Normą4), lub
3) lasery zaliczone, zgodnie z Polską Normą5), do klasy 1, 1M, 2, 2M lub 3R, które pracują w warunkach określonych przez producenta urządzenia, lub
4) lasery zaliczone, zgodnie z Polską Normą5), do klasy 3B lub 4, do których zostały zastosowane środki ochrony zbiorowej, pozwalające na zaklasyfikowanie urządzenia do klasy 1.
Na podstawie wyników oceny poziomu ekspozycji pracodawca sporządza kartę oceny poziomu ekspozycji, w której zamieszcza następujące dane:
1) nazwa czynnika szkodliwego;
2) data wykonania oceny poziomu promieniowania;
3) miejsce, którego dotyczy ocena poziomu promieniowania;
4) imię i nazwisko wykonującego ocenę poziomu promieniowania;
5) metoda wykorzystana do wykonania oceny poziomu promieniowania;
6) oceniony poziom promieniowania i wyznaczony poziom ekspozycji;
7) interpretacja wyniku;
8) stanowisko pracy.
Zmianie uległa ponadto treść załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 643).