To istota rozpatrywanego w drugim czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465, 3553). Refundacja będzie przysługiwać przez 12 miesięcy, ale pracodawca, który z niej skorzysta będzie zobowiązany do zatrudnienia tego pracownika przez co najmniej kolejne 12 miesięcy. Pierwszeństwo w skierowaniu na stanowisko objęte refundacją będą mieli absolwenci wszystkich poziomów szkół, podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Wnioskodawcy szacują, że z tego rozwiązania skorzysta ok. 100 tys. osób. Podstawą refundacji ma być umowa pomiędzy starostą a pracodawcą. Będą one mogły być zawierane od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

 

Projekt wpłynął do Sejmu 2 czerwca br. z inicjatywy grupy posłów KP PO i KP PSL. 9 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która w sprawozdaniu przyjętym 9 lipca 2015 r. zaproponowała, by z nowych rozwiązań nie mogli skorzystać pracodawcy, u których w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Eliminuje to ryzyko zwalniania pracowników, by możliwe było następnie zatrudnienie innych i objęcie ich wynagrodzeń refundacją. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, niezmieniający istoty pierwotnego projektu.