Zmiana zakłada uchylenie art. 209 k.p., nakładającego na pracodawcę obowiązek pisemnego zawiadomienia, w terminie 30 dni od podjęcia działalności, właściwego okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. W ślad za tą zmianą, skreślony zostałby art. 283 § 2 pkt 1 k.p. przewidujący karę grzywny za niedopełnienie tego obowiązku.
Projekt nowelizacji został skierowany do Senatu.