Z punktu widzenia prawa pracy podwyższenie wymiaru czasu pracy pracownicy w ciąży na jej wniosek jest dopuszczalne – należy to jednak uczynić w drodze porozumienia stron. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy w okresie ciąży nie jest bowiem dopuszczalne - art. 177 § 1 w zw. z art. 42 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Podwyższenie wymiaru czasu pracy pracownicy w ciąży może natomiast mieć znaczenie z punktu widzenia ubezpieczenia społecznego, a w szczególności – wobec ciąży pracownicy – dla jej zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli następstwem podwyższenia wymiaru czasu pracy jest podwyższenie wynagrodzenia, to wzrośnie również zasiłek macierzyński jaki będzie otrzymywała pracownica (jest on bowiem obliczany na podstawie wynagrodzenia, jakie pracownica otrzymywała w okresie 12 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do zasiłku). Jest zatem możliwe, że pracownica wnioskując o podwyższenie wymiaru czasu pracy pracownica dąży do podwyższenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu macierzyństwa. Zabieg taki może jednak wzbudzić wątpliwości ZUS, który może uznać, że czynność ta ma charakter pozorny .