Odpowiedź: pracodawca może ujawnić straży miejskiej dane osobowe pracownika 

Uzasadnienie: ustawodawca w art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - dalej u.o.d.o., w sposób jednoznaczny określa zasady przetwarzania danych osobowych. Przepisy prawa stanowią, iż przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędna do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przed administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zobacz także: Zatrudniasz pracowników? Jesteś administratorem danych osobowych

 

Porównując powyższy przepis do zadanych pytań należy stwierdzić, iż uprawnienie straży gminnej do otrzymania danych osobowych pracownika wynika z pkt 2 powyższego przepisu. Ponadto art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.) stanowi, iż straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na pod-stawie odrębnych przepisów.

Podkreślenia wymaga, iż administrator danych (w tym przypadku pracodawca) przetwarzający dane osobowe powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności obowiązany jest zapewnić aby dane były przetwarzane według kryteriów:

  • legalności
  • celowości
  • merytorycznej poprawności
  • ograniczenia czasowego.

Przepisy prawa stanowią, iż pracodawca nie musi pytać o zgodę w sprawie przekazywania danych osobowych wobec organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.