Odpowiedź: Pracodawca może przesunąć termin urlopu. Musi jednak zwrócić pracownikowi koszty pozostające w bezpośrednim związku z przesunięciem urlopu oraz ustalić po porozumieniu z pracownikiem jego nowy termin.

Uzasadnienie: Pracodawca ma prawo przesunąć termin urlopu już wskazanego w planie. Jednakże jest to dopuszczalne tylko z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. - dalej k.p.). Przykładowo, taka sytuacja ma miejsce, gdy zachodzi konieczność zastępstwa chorego pracownika, czyli sytuacja z pytania. Oczywiście powstaje wówczas kwestia, co z kosztami wykupionych wczasów. Kodeks pracy nie wskazuje wprost odpowiedzi na to pytanie. Jednakże powszechnie przyjmuje się, że stosuje się wówczas przepis k.p., który nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu pracowników kosztów poniesionych w związku z odwołanie z urlopu, na którym pracownik już przebywa (chodzi o art. 167 § 2 k.p.). Zatem pracodawca, który przesuwa pracownikowi termin urlopu musi zwrócić mu koszty poniesione przez niego w bezpośrednim związku z przesunięciem z urlopu. Będą to kwoty kupionych biletów w związku z wyjazdem, przepadku rezerwacji czy przepadku opłaty za hotel. Nie będą to natomiast koszty np. sprzętu do nurkowania kupionego w związku z wyjazdem, gdyż w tym przypadku związek nie ma charakteru bezpośredniego (sprzęt może się bowiem przypadać podczas kolejnych wyjazdów).
Pracownik z pytania powinien odwołując rezerwację wystąpić z wnioskiem o zwrot części opłaty. Wszelką korespondencję z ośrodkiem wczasowym czy biurem podróży powinien przedłożyć pracodawcy, który obowiązany jest zwrócić sumę, która uległa przepadkowi.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że pracodawca powinien ustalić nowy termin urlopu. Ustalenie to musi nastąpić po porozumieniu z pracownikiem, a nie w wyniku narzucenia daty przez pracodawcę.
 Ewa Drzewiecka
Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? 
Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych