1. Wprowadzenie
Zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p., przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w Dziale III, rozdział 6, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
Obowiązkiem pracodawcy jest ustalania i aktualizowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.
Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:
a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
b) odpowiednie środki zabezpieczające,
c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
- imienny podział pracy,
- kolejność wykonywania zadań,
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach (§ 81 r.o.b.h.p.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.