Ma to być organ opiniodawczo-doradczy w sprawach zatrudniania socjalnego, działający przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Do zakresu działania Rady będzie należało opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego, przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów tego zatrudnienia oraz przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w tym obszarze.

Rada ma się składać z nie więcej niż 15 osób, pełniących swoje funkcje społecznie, a reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Członków Rady będzie powoływał minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na okres 3 lat.

Utworzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego przewiduje nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 5 sierpnia 2015 r., na 98. posiedzeniu.

Projektowana nowelizacja umożliwia także udział w zajęciach integracyjnych w klubach i Centrach Integracji Społecznej (CIS) osobom dotkniętym problemem uzależnienia, które nigdy nie odbyły terapii, osób współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem. Uszczegóławia przepisy dotyczące rodzajów specjalistów, którzy muszą być do dyspozycji kierownika CIS (w formie wybranej przez strony – Kodeks pracy, Kodeks cywilny) oraz ustala proporcję osób bezpośrednio pracujących z uczestnikami Centrum do ich liczby. Na jednego pracownika prowadzącego bezpośrednio zajęcia z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników. Akt zwiększa z 20 do 50 proc. świadczenia integracyjnego wysokość premii motywacyjnej, przyznawanej najaktywniejszym uczestnikom zajęć terapeutycznych, osiągającym największe postępy w reintegracji społecznej i zawodowej.

Ponadto nowelizacja obejmuje niektóre wymogi dotyczące przyznania i przedłużania statusu CIS, zakresu działań realizowanych przez Centrum oraz zasad finansowania jego działalności. Proponowane przez posłów zmiany zakresu działań dotyczą również klubów integracji społecznej, zasad finansowania ich działań oraz obowiązków sprawozdawczych klubów.

W projekcie przewidziano rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej. Chodzi o „absolwentów klubu”, którzy są jednocześnie w rejestrach urzędów pracy jako poszukujący pracy, co obecnie wyłącza ich z katalogu osób mogących zakładać spółdzielnie socjalne.

Ustawa zostanie przekazana do dalszych prac w Senacie.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2015 r.