Rozporządzenie przywraca świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (nr wzoru 78a, symbol OKE-II/115/2), wydawane po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dzięki temu możliwe będzie wydanie świadectw (a następnie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) osobom, które ukończyły kształcenie w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik technologii odzieży, krawiec, ratownik medyczny oraz dietetyk, (nieujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego), wobec których nie przewidziano przypisania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.04.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 794) obowiązuje od 19 kwietnia 2017 r.