Czy jeżeli pracownik w przypadku postoju jest przesunięty jest do innej pracy to powinien otrzymać wynagrodzenie postojowe czy wynagrodzenie adekwatne do stanowiska, na którym wykonywał pracę?
Czy jeżeli na tymczasowym nowym stanowisku przysługuje premia to powinien ją otrzymać?
Czy w przypadku przestoju pracownik powinien otrzymywać premię frekwencyjną?
 

W razie powierzenia pracownikowi innej pracy na czas przestoju pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Gdyby jednak okazało się, że wynagrodzenie za pracę wykonaną jest niższe od wynagrodzenia "postojowego" wówczas minimum płacowej na taką okoliczność wyznacza właśnie poziom wynagrodzenia postojowego. Konsekwentnie, jeżeli za pracę powierzoną należy się premia frekwencyjna to pracownik ma o nią roszczenie. Natomiast gdyby się okazało, że całe opisane w zdaniu poprzednim wynagrodzenie jest niższe od postojowego wówczas nalicza się wynagrodzenie tylko od stawki zasadniczej lub na poziomie 60% w razie braku innych składników wynagrodzenia.


 

Podstawą prawną odpowiedzi jest regulacja art. 81 Kodeksu pracy - dalej k.p. Powołany przepis stanowi, że pracodawca jest upoważniony do powierzenia pracownikowi na czas przestoju innej, odpowiedniej do jego kwalifikacji pracy. Kodeks określa także wysokość wynagrodzenia za czas przestoju. Oto zgodnie z art. 81 § 1 k.p. pracownikowi w czasie przestoju przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. W razie powierzenia pracownikowi na czas przestoju innej pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego tak, jak w wypadku przestoju. Z pytania wynika, że wynagrodzenie pracownika składa się nie tylko z wynagrodzenia zasadniczego ale także ze składnika nazwanego "premią frekwencyjną". Taki składnik wynagrodzenia nie należy się pracownikowi w przypadku przestoju nawet wówczas, gdy pracownik w tym czasie wykonuje inną powierzoną mu pracę. Autorka zwraca uwagę na przesłanki powierzenia innej pracy na czas przestoju." Powierzenie pracownikowi innej pracy w okresie przestoju jest uwarunkowane tym, aby praca ta była odpowiednia, to znaczy, odpowiadała kwalifikacjom pracownika. Nie musi to być praca tak samo wynagradzana. Gdyby przysługujące za nią wynagrodzenie było niższe od tego, jakie pracownik otrzymuje za swoją normalną pracę, to w ramach gwarancji przewidzianej w § 1 pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia obliczonego według stawki jego osobistego zaszeregowania, a gdy stawka osobistego zaszeregowania nie została wyodrębniona - nie niższe od 60% wynagrodzenia pracownika, a w każdym razie nie niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego na dany rok kalendarzowy w drodze odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (uwagi do art. 10). Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. określa obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2008 r. (Mon. Pol. Nr 55, poz. 499)." Romer Maria Teresa Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2009. Także Wyrok SN z dnia 11 marca 1980 r. I PR 7/80, LEX nr 14520 wskazuje, że:"Przez inną odpowiedzialną pracę, w rozumieniu art. 81 § 3 kp, którą pracodawca powierza pracownikowi na czas przestoju, należy rozumieć pracę odpowiadającą kwalifikacji pracownika lub zbliżoną do jego kwalifikacji, którą pracownik zdolny jest wykonywać."