Powiat zorganizuje opiekę nad dziećmi w drodze porozumienia między starostami
\

W dniu 31 lipca 2013 r. została ogłoszona ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 866). Ustawa wprowadza możliwość organizowania na terenie innego powiatu niepublicznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Warunkiem skorzystania z ww. możliwości będzie zawarcie porozumienia pomiędzy starostą powiatu organizującego rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, lub zlecającym realizację tego zadania innym podmiotom, a starostą powiatu, na którego terenie organizowana jest taka placówka.

Ustawa doprecyzowuje także zakres porozumienia pomiędzy starostami w sprawie zorganizowania opieki nad dziećmi pozbawionymi rodziców oraz wskazuje podmioty właściwe do przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących rodzinie zastępczej zawodowej i finansowania rodziny zastępczej zawodowej.

Ustawa wejdzie w życie 8 sierpnia 2013 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 1 sierpnia 2013 r.