Już w tym tygodniu posłowie zajmą się rządowym projektem dotyczącym ograniczenia wykorzystywania umów o pracę na czas określony.

Czytaj: Już niebawem ważne zmiany w umowach terminowych

Głownymi założeniami projektu są:

Ograniczenie okresu zatrudnienia na umowy terminowe do 33 miesięcy, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36 miesięcy. Nadal ograniczona ma być liczba umów terminowych z jednym pracodawcą - ale zgodnie z projektem nie może być ich więcej niż trzy, czwarta stawać ma się umową na czas nieokreślony.

 Zmiana okresu wypowiedzenia umów o pracę

Zgodnie z projektem zrównany będzie okres wypowiedzeń umów terminowych i na czas nieokreślony. Według nowelizacji, gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie wynosi do sześciu miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosić ma dwa tygodnie, gdy od pół roku do trzech lat - miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż przekracza trzy lata.

 Zmiany dotyczące umów na okres próbny

Pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz i tylko by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy.

Czytaj: Będą zmiany w wypowiedzeniach umów terminowych

Likwidacja umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy

Po zmianach będą wyróżnione 3 rodzaje umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony i umowa na okres próbny. Zrezygnowano z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, która w praktyce była bardzo rzadko wykorzystywana.

 Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

W trakcie 91. posiedzenia Sejm zajmie się jeszcze jednym projektem nowelizującym kodeks pracy. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk 3288) dotyczy wprowadzenia rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi, ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników-rodziców i równocześnie uwzględniający interesy pracodawców.